Poprawiono dn.: 19.03.2024

PLAN.6845.2.5.2024                                                                                                 Niepołomice, dn. 01.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,

przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

 • niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako: (1) działka numer 80/3 o powierzchni 0,0487 ha, (2) działka numer 80/4 o powierzchni 0, 2925ha, obręb -Zakrzowiec, stanowiąca własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00027233/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;
 • niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 397/25 o powierzchni 0,0472 ha, obręb – Wola Batorska, stanowiąca własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00030493/6 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

 • 0,3412 ha;
 • 0,0072 ha;

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

 • działki ewidencyjne nr 80/3 i 80/4, położone w Zakrzowcu, stanowią teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie stawu rybnego;
 • wschodnia część działki ewidencyjnej nr 397/25, położonej w Woli Batorskiej, to teren niezagospodarowany, przyległy do drogi wewnętrznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 • działki nr 80/3 i 80/4 w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec, znajdują się w terenach oznaczonych symbolem 2US1 (tereny usług sportu i rekreacji); przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rekreacyjne (zagospodarowanie otoczenia stawu rybnego)
 • działka nr 397/25 w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska II”, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem RM.4 (tereny zabudowy zagrodowej); przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem prowadzeniem ogródka przydomowego;

Termin zagospodarowania nieruchomości:

 • nie dotyczy
 • nie dotyczy

Cena nieruchomości:

 • nie dotyczy
 • nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

 • nie dotyczy
 • nie dotyczy

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

(1) czynsz  roczny wynosi 102,36 zł netto + 23% VAT

(2) czynsz roczny wynosi 79,92 zł netto + 23% VAT

 

Termin wnoszenia opłat:

(1), (2) czynsz  płatny będzie z góry do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego

Zasady aktualizacji opłat:

wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2024 r. do 22 marca 2024r.