Poprawiono dn.: 19.03.2024

PLAN.6850.2.3.2024                                                                                              Niepołomice, dn. 15.03.2024 r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice
przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie), na czas oznaczony powyżej 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie), na czas oznaczony powyżej 3 lat

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Niepołomicach, składająca się z działki ewidencyjnej Nr 307/16 o powierzchni 0,2298 ha, dla której księgę wieczystą KR2I/00024325/3  prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach;

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem damym (w użyczenie):

południowa część nieruchomości o powierzchni 0,0477 ha;

Opis nieruchomości przeznaczonych do oddania do używania pod tytułem darmym (w użyczenie):

działka ewidencyjna Nr 307/16 położona w Niepołomicach jest niezabudowana, południowa część nieruchomości przeznaczona do oddania do używania pod tytułem damym (w użyczenie) stanowi teren częściowo utwardzony;

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość gruntowa położona w  Niepołomicach, składająca się z działki Nr 307/16 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice  zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 201 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 2U2/W – tereny usług położone w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego; przedmiotowa nieruchomość zostanie oddana do używania pod tytułem darmym (w użyczenie) z przeznaczeniem na parking dla pracowników i klientów CKZiU w Niepołomicach;

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy

Cena nieruchomości:

nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu oddania do użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do używania pod tytułem darmym (w użyczenie):

Umowa na okres powyżej 3 lat.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2024 r. do 6 kwietnia 2024 r.