Poprawiono dn.: 05.03.2024

Ruszają prace na ul. Trudnej w Niepołomicach. 19 lutego Trudna zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów od skrzyżowania z ul. Zabierzowską do skrzyżowania z ul. Słoneczną. Dostęp do ulicy będzie możliwy jedynie dla mieszkańców, zależnie od postępu prac, od ul. Zabierzowskiej lub ul. Słonecznej. Rozbudowa drogi ma potrwać do końca roku.

W ramach zwiększenia dostępności i poprawy infrastruktury drogowej rozpoczynają się prace ziemne mające na celu rozbudowę drogi gminnej nr 560369K, czyli po prostu ulicy Trudnej. Dofinansowanie na ten cel w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych zostało przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej poprzez poszerzenie istniejącej jezdni do parametrów drogi klasy L, tj. szer. jezdni 5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi. Ponadto powstanie prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości 2 m. Ponadto zbudowany tam zostanie system kanalizacji deszczowej oraz przebudowany rów przechodzący pod ulicą.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Ościeżnica Grzegorz Czajkowski ze Staniątek

Szczegóły Inwestycji

Lokalizacja i Odcinek:

Obejmuje całą ulicę Trudną, począwszy od ul. Zabierzowskiej do ul. Słonecznej.

Zakres Prac:

 • rozbudowa jezdni drogi gminnej poprzez poszerzenie do szerokości 5,00 m (droga klasy L) dla odcinków prostych, oraz poszerzeń w obrębie łuków poziomych,
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Słoneczną,
 • przebudowę skrzyżowania z DW 964 (ul. Stefana Batorego) – dostosowanie parametrów technicznych włączenia drogi gminnej do parametrów drogi klasy L,
 • budowa obustronnych krawężników betonowych,
 • budowa systemu odwodnienia – utworzenie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej, przebudowa istniejącego przepustu pod drogą, odmulenie i umocnienie istniejącego rowu,
 • przebudowa istniejących zjazdów obejmujących dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych do zgodnych z obowiązującymi wytycznymi,
 • budowa prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 2,00 m,
 • budowa lewostronnego pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa/zabezpieczenie sieci gazowej w miejscach kolizji z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej,
 • przebudowa/zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej,
 • przebudowa/zabezpieczenie sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowanymi elementami rozbudowy drogi gminnej wraz z przebudową, wymianą elementów oświetlenia ulicznego,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi.

Finansowanie:

Koszty kwalifikowalne: 3 820 000,00 zł.

Dofinansowanie: 3 056 000,00 zł (80% kosztów) – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wkład własny: 764 000,00 zł (20% kosztów) + koszty niekwalifokowalne.

Terminy:

Rozpoczęcie: 04.12.2023 r. (podpisanie umowy z wykonawcą, prace formalne nad projektem, od 19 lutego prace ziemne w terenie).

Zakończenie prac budowlanych: 31.10.2024 r.

Oddanie do użytkowania: 30.12.2024 r. (data zależy od skutecznego zawiadomienia nadzoru budowlanego).

Korzyści:

Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki poszerzeniu jezdni i budowie chodnika.

Poprawa infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszymi standardami.

Usprawnienie odprowadzania wód opadowych, zwiększając odporność na ekstremalne warunki pogodowe.

 

O inwestycji, postępie prac oraz ewentualnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.