Dodano dn.: 21.02.2024

Po krótkiej przerwie wznowione zostały prace nad projektem „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” w Woli Batorskiej.

Inwestycja, do której umowę podpisano 21 lipca 2023 roku, miała pierwotnie zakończyć się w grudniu 2023 roku. Niestety, nieprzewidziane okoliczności spowodowały konieczność wstrzymania prac w celu przeprowadzenia niezbędnych dodatkowych prac projektowych i zabezpieczających istniejący budynek garaży.

W 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w wysokości 2.432.884,00 zł, do tego mieliśmy dołożyliśmy udział własny w wysokości 653.221,26zł, by łącznie inwestycja miała wynieść 3.086.105,26zł. W 2023 roku ze środków z budżetu państwa oraz środków własnych udało się wykorzystać łączną kwotę 1.958.707,00 zł, jednakże z powodu wstrzymania prac i zwiększeniu ich zakresu, zmuszeni byliśmy ubiegać się o przesunięcie niewykorzystanych środków na kolejny rok budżetowy. Wykonawca projektu wystąpił z aneksem, zwiększającym zarówno zakres, jak i wartość robót o kwotę 1.012.862,50 zł. Aktualna wartość robót budowlanych wynosi aktualnie 4.098.967,76 zł.

Po wykonaniu niezbędnych prac dodatkowych inwestycja została wznowiona. Mimo napotkanych trudności, prace zmierzają ku zakończeniu, a przekazanie rozbudowanego obiektu do użytku planowane jest na koniec maja 2024 roku.

Jest to istotne przedsięwzięcie dla społeczności Woli Batorskiej, a modernizacja strażnicy wpłynie pozytywnie na efektywność interwencji i gotowość do działań w sytuacjach awaryjnych. Mamy nadzieję, że reszta prac przebiegać będzie bez zakłóceń.