Niepołomice, dnia 29.10.2019 r.
RGN.6840.1.9.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do najmu

 Niniejszym wykazem objęto:

Powierzchnię operacyjną 1 m² pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach przy ul. Krakowskiej 14 w Niepołomicach, posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1110, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na zainstalowanie jednego automatu vendingowego do sprzedaży przekąsek.

Nieruchomość na której posadowiony jest budynek nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena najmu pomieszczenia wynosi – 50,00 zł netto + należny podatek VAT w stosunku miesięcznym. Czynsz  płatny będzie  do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 w terminie od 30 października do 20 listopada 2019 r.