Poprawiono dn.: 11.04.2024

Niepołomice, dn. 06.03.2024 r.

PLAN.6840.2.4.2024

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Podłęże gm. Niepołomice stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Działka numer 1397/2 o powierzchni 0,0155 ha położona w m. Podłęże gm. Niepołomice obręb 0003, objęta księgą wieczystą nr KR2I/00021099/8  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Opis Nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka nr 1397/2 położona jest w miejscowości Podłęże, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 964 i wjazdu na autostradę A4. Stanowi teren płaski o kształcie wąskiego pasa terenu, o długości ok. 31 m i szerokości ok. 5 m. Nieruchomość stanowi teren częściowo utwardzony kruszywem żwirowym i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działki stanowiące własność Skarbu Państwa urządzone jako drogi, nie posiada urządzonego zjazdu i nie posiada uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną; gazową, wodociągową  i kan. sanitarną.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań

Przeznaczenie w Planie Miejscowym:

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Podłęże – Etap A1 zatwierdzonego uchwałą Nr LXIII/824/23 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 września 2023 r. działka numer 1397/2 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 7U4 – tereny zabudowy usługowej

 Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena działki numer 1397/2 wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium:

Dla działki numer  1397/2  ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy)

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 04.04.2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, Oddział Niepołomice numer 91 8619 0006 0064 0600 0101 0016.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  11.04.2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10 00

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 04.04.2024 r. do godz. 16°° zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5 pokój numer 5 pisemnego zgłoszenia.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 i Pl. Zwycięstwa 13 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu www.niepolomice.eu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych oznaczonych numerami: 1401; 1400; 1394/6; 1397/3; 1399/1 obr. 0003 Podłęże

 W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • oryginału dowodu wpłaty
  • w przypadku osób fizycznych – aktualny dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub przedkładają pisemną zgodę współmałżonka lub składają oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat procedury przetargowej udziela Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, pokój 5,  tel. 12 250-94-07.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 oraz Pl. Zwycięstwa 13. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.niepolomice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki:

  1. Regulamin pracy komisji przetargowej
  2. Oświadczenie osoby fizycznej przystępującej do przetargu
  3. Oświadczenie osoby prawnej przystępującej do przetargu