Gmina Gromnik, która w imieniu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadza przetarg w ramach dostawy i montażu zestawów instalacji fotowoltaicznych zawiadamia o nowych odwołaniach przez trzech wykonawców.

 

1) Eco-Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie zarzuca Zamawiającemu:

– zaniechanie odrzucenia oferty Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

– zaniechanie wykluczenia Wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

– zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy mimo że została ona zmieniona,

– naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez dokonanie wyboru oferty Wykonawcy Sanito Sp. z o.o.

w Warszawie.

2) FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kudrowicach zarzuca Zamawiającemu :

– przeprowadzenie w dniu 9 marca 2020 r., czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wyrokiem KIO w sprawach o sygn..KIO 2599/19, KIO 2601/19, KIO 2623/19, KIO 2629/19, z dnia 29 stycznia 2020 r., podczas gdy wykonalność powyższego wyroku nie została jeszcze stwierdzona.

3) Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarzuca Zamawiającemu:

– wybór oferty Hymon Energy Sp. z o.o. w odpowiednich Częściach A poszczególnych Subregionów,

– zaniechanie odrzucenia ofert Hymon Energy Sp. z o.o., ML System S.A.

oraz Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o., w odpowiednich Częściach A poszczególnych Subregionów,

– zaniechanie wykluczenia wykonawców Hymon Energy Sp. z o.o., ML System S.A. oraz Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o., pomimo, ze wprowadzili Zamawiającego w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w odpowiednich Częściach A poszczególnych Subregionów,

– przeprowadzenie z ww. wykonawcami niedopuszczalnych w toku Postępowania negocjacji dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Po wstępnej analizie złożonych odwołań możemy stwierdzić, iż większość zgłoszonych obecnie zarzutów jest powielone z poprzednich odwołań rozpoznanych przez KIO w styczniu 2020 r. Co za tym idzie najprawdopodobniej KIO nie będzie ich brało pod uwagę. Pozostają jednak trzy nowe zarzuty:

Zgłoszony przez FlexiPower Group Sp. z o.o. S.k. zarzut, iż ponowny wybór został dokonany za wcześnie, gdyż nie została jeszcze rozpoznana Skarga przez Sąd Okręgowy w przedmiocie zaskarżenia pierwszego orzeczenia KIO. Naszym zdaniem zarzut niezasadny chociażby z tego powodu, iż złożenie Skargi do Sądu na orzeczenie KIO nie blokuje możliwości podpisania umowy z wykonawcą, a co za tym idzie tym, bardziej dokonania ponownego wyboru.

Zgłoszony przez Eko-Team Sp. z o.o. S.k. zarzut, iż nastąpiła nieuprawniona zmiana oferty złożony przez Sanito Sp. z o.o.. Naszym zdaniem po części również to było już rozpoznawane przez KIO gdyż firma Sanito na rozprawie przed KIO złożyła nową kartę katalogową czego efektem było zobowiązanie Zamawiającego przez KIO do wezwania Sanito do złożenia wyjaśnień i ewentualnie dokumentów potwierdzających dane techniczne.

Zgłoszony przez Sanito Sp. z o.o. zarzut, iż w toku postępowania doszło do niedopuszczalnych negocjacji z wykonawcą dotyczących treści złożonych ofert. Naszym zdaniem zarzut bezzasadny, albowiem po pierwsze Zamawiający wykonał tylko to co nakazało KIO w orzeczeniu, więc aby uznać zarzut musielibyśmy przyjąć również, że KIO nakazało nam prowadzenie niedopuszczalnych negocjacji. Po drugie taki sam zarzut należałoby postawić Sanito, która go zgłasza, gdyż również Sanito było wzywane od wyjaśnienia i dokumenty zgodnie z wyrokiem KIO.