Poprawiono dn.: 31.01.2024

Gmina Niepołomice realizuje kolejny projekt w Partnerstwie z Zielony Pierścieniem Tarnowa oraz Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Nad Białą Przemszą” pn. Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych.

Projekt Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych, nr RPMP.0303.01-12-0591/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Celem projektu jest rozpropagowanie idei efektywnego i oszczędnego zarządzania i wykorzystania energii na terenach wiejskich, wskazanie korzyści z szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach realizacji projektu przewidziane są działania ukierunkowane na promowanie przedsiębiorstw zajmujących się rozwiązaniami z szerokiego spektrum efektywnej gospodarki energetycznej

Przedmiot projektu:

W pierwszym obszarze projekt ukierunkowany jest na promocję małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz poszukiwanie dla nich inwestorów. Pozwoli to na wyjście tych podmiotów z obszaru regionalnego na rynki międzynarodowe. W ramach tej części projektu przewidziano wyjazdy związane z poszukiwaniem inwestorów, misje małopolskich przedsiębiorstw, czy też rewizyty przedsiębiorców z wybranych krajów. Ten obszar zaowocuje wypromowaniem naszych rozwiązań jak również pozyskaniem, poprzez nowych inwestorów, nowych technologii.

W drugim obszarze przewidziano wykonanie i opracowanie strategii dla wybranych małopolskich klastrów energii. Efektem będzie określenie funkcjonowania tych podmiotów w najbliższej perspektywie czasowej oraz przygotowanie oferty eksportowej.

Ostatni obszar, najważniejszy to wypracowanie rozwiązań, które przybliżą biznes do nauki, do nowoczesnych rozwiązań sektora badawczo-rozwojowego. W ramach tego obszaru przewidziano budowę narzędzi programistycznych oraz stworzenie potężnej bazy-narzędzia łączącego sferę nauki i biznesu. Elementem podsumowującym ten obszar będzie organizacja festiwalu – Czysta i energooszczędna małopolska.

Całości działań będzie towarzyszyła promocja rozliczana w ramach kosztów pośrednich.

Zaplanowane etapy projektu

  1. Wyjazdy do wybranych krajów z misją poszukiwania inwestorów
  2. Organizacja przyjazdów przedsiębiorców do małopolski
  3. Organizacja i udział małopolskich przedsiębiorców w targach, konferencjach i organizowanych misjach gospodarczych
  4. Budowa kompleksowej bazy dla współpracy nauki i biznesu
  5. Opracowanie portalu internetowego
  6. Organizacja festiwalu
  7. Prowadzenie na bieżąco procesu ewaluacyjnego ja również badania końcowego na zakończenie realizacji projektu.

 

Oś priorytetowa: 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie:3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Wartość projektu: 7 593 407,50 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 6 454 396,38 zł