Spółka Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. oddała do użytkowania sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w miejscowości Wola Batorska wykonaną w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z projektem: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice”.

Zrealizowano 6,4 km sieci kanalizacyjnej i 0,01 km sieci wodociągowej. Realizacja zadania umożliwiła podłączenie 66 budynków do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 4,2 mln złotych. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich wynosi prawie 2 mln złotych.

Przypominamy, że Właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Spółki z wnioskiem o warunki jej przyłączenia, następnie zgodnie z uzyskanymi wytycznymi wykonać przyłącze i zawrzeć ze Spółką umowę na odbiór ścieków. Z przyłączenia do istniejącej kanalizacji są zwolnieni Właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Informację w tej sprawie można uzyskać w Dziale Technicznym Spółki.

Przemysław Bęben
Prezes Zarządu Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.