Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

Działania w projekcie są ukierunkowane na:
• zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych
• rozwój kadry menadżerskiej
• zwiększenie motywacji pracowników
• poprawę atmosfery i efektywności pracy
• ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych

W ramach projektu otrzymają Państwo:

1. Indywidulane doradztwo w 8 obszarach zarządzania personelem w firmie:
• rekrutacja;
• kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego;
• elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;
• motywowanie;
• planowanie i rozwój kariery zawodowej;
• przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
• zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę;
• ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, doradztwo BHP.
2. Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem
3. Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników w obszarach HR – według indywidualnych potrzeb

Usługa jest świadczona przez profesjonalnych HR Business Partnerów.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego.

Świadome strategie biznesowe przynoszą wymierne korzyści, a najlepsze wyniki osiągają te firmy, które umiejętnie zarządzają zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi.

Dokumenty rekrutacyjne:

1/ do wypełnienia i odesłania w sytuacji Państwa zainteresowania udziałem w projekcie:
Załącznik nr 1. Ankieta diagnostyczna
Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2a. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów podmiotowych przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę
Załącznik nr 2b. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 2c. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis