Dodano dn.: 19.04.2024

 

PLAN.6840.2.4.2024                                                              Niepołomice dn.19.04.2024 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

informuje, że w dniu 11.04.2024 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Pl. Zwycięstwa 13 odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 1397/2 o powierzchni 0,0155 ha objętej księgą wieczystą KR2I/00021099/8 położonej w m. Podłęże gm. Niepołomice.

Osób dopuszczonych do udziału w przetargu nie było.

Komisja przetargowa nie dopuściła do przetargu przedstawicieli 2 odrębnych spółek.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła 50 000,00 złotych.

Minimalne postąpienie wynosiło 500,00 złotych.

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wyznaczonym terminie nie zostało prawidłowo wpłacone wadium oraz do uczestnictwa w przetargu zgłosiła się spółka nie będąca właścicielem nieruchomości przyległych.

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 oraz Pl. Zwycięstwa 13, na stronie internetowej urzędu www.niepolomice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.