W lipcu 2022 r. ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Przystąpienie Gminy Niepołomice do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych. W tym celu należy wypełnić ankietę, która do niczego nie zobowiązuje – pozwala jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wypełnioną ankietę należy złożyć na urzędowym dzienniku podawczym (Plac Zwycięstwa 13), w biurze Ekodoradców (ul. Grunwaldzka 11, p.107) lub skan wypełnionego dokumentu wysłać na adres mailowy: ekodoradca@niepolomice.eu w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Informacja o  programie

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze, podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

  • podstawowy poziom dofinansowania, dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł wówczas dofinansowanie wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
  • podwyższony poziom dofinansowania, właściciel/współwłaściciel musi spełniać kryterium socjalne tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:

– w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2 342 zł)

– w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 673 zł),

dofinansowanie  wówczas wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

  • najwyższy poziom dofinansowania, miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:

– w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1 260 zł)

– w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (900 zł),

dofinansowanie  wówczas wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Wstępna deklaracja znajduje się w tym linku.