28 grudnia przy 20 głosach za i jednym wstrzymującym się Rada Miejska w Niepołomicach przyjęła uchwałę budżetową na rok 2019. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków jest najwyższy w historii Gminy Niepołomice.

  • Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Niepołomice.
  • To budżet rekordowy zarówno pod względem wysokości wpływów, jak i wydatków.

To historyczny budżet, bowiem po raz pierwszy przekroczymy 200 milionów złotych wydatków” powiedział burmistrz Roman Ptak podczas dyskusji na posiedzeniu Rady Miejskiej. Zwrócił uwagę na fakt, że na inwestycje wydamy 71 milinów złotych, przy 36 milionach z Unii Europejskiej.

Burmistrz podkreślił, iż wysokość dochodów została przyjęta ostrożnie, a analiza tego, co się działo w 2018 roku pozwala spodziewać się korekt na plus, w wyniku zwiększenia bazy podatkowej. Jednak to może nastąpić dopiero pod koniec pierwszego kwartału.

Dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna to ponad 20 milionów złotych. To oznacza, że gdyby zrezygnować z inwestycji, gmina mogłaby w ciągu jednego roku o 20 milionów zmniejszyć swoje zadłużenie.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Karolina Marzec potwierdziła jednoznacznie pozytywną ocenę komisji odnośnie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Adam Suślik, przewodniczący Komisji Gospodarki wrócił uwagę na wzrastające dochody podatkowe z tytułu podatków dochodowych, zarówno od osób prywatnych jak i firm. Uważa również, iż deficyt budżetowy nie spowoduje problemów z płynnością. Zastrzegł jednak konieczność dokładnego pilnowania wydatków.

Krzysztof Sondel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej postulował zabezpieczenie w przyszłych budżetach dodatkowych środków na remonty dróg gminnych.

Andrzej Gąsłowski, przewodniczący Oświaty i Kultury zwrócił uwagę na wzrost wydatków na kulturę i działalność muzealną spowodowany jest zarówno remontem Domu Kultury w Zagórzu oraz zwiększoną presją płacową w tym sektorze.

W 2019 roku do budżetu gminy wpłynie 190,2 mln złotych (dochody bieżące to 156,4 mln zł, dochody majątkowe wyniosą 33,8 mln zł). Wydatki wyniosą 205 mln złotych (wydatki bieżące to 134 mln zł, wydatki majątkowe – 71 mln zł).

Największymi pozycjami po stronie dochodów gminy będą:
• subwencja oświatowa: 32,5 mln
• podatek od nieruchomości od osób prawnych: 24,0 mln zł
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 5,7 mln zł
• udziały w podatku dochodowym:
– CIT: 5 mln zł
– PIT: 34,3 mln zł
• wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 5,5 mln zł
• dotacja na realizację świadczeń wypłacanych przez MGOPS: 27,4 mln zł
w tym m.in.:
– program 500+ : 16,9 mln zł
• wpłaty za odbiór odpadów komunalnych: 4,5 mln zł
• walka z niską emisją: 1,5 mln zł
• dotacja na budowę PSZOK-ów: 2,2 mln zł
• budowa węzła na autostradzie A4: 7 mln zł
• integracja transportu (parkingi park&ride): 16,2 mln zł
• przebudowa MOA: 1,2 mln zł

Największe pozycje po stronie wydatków:
• oświata i wychowanie: 57,7 mln zł
• budowa węzła na autostradzie A4: 18,4 mln zł
• integracja transportu (parkingi park&ride): 24,9 mln zł
• przebudowa MOA: 2 mln zł
• fotowoltaika: 1,6 mln zł
• remont Kopca Grunwaldzkiego: 240 tys. zł
• rewitalizacja Parku Miejskiego w Niepołomicach: 404 tys. zł
• przebudowa Izby Regionalnej: 343 tys. zł
• remont Domu Kultury w Zagórzu: 539 tys. zł
• wydatki na OSP: 1,2 mln zł
• lokalny transport zbiorowy: 1,7 mln zł
• obsługa długu publicznego: 3,3 mln zł
• program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: 1,5 mln zł
• wydatki na kulturę fizyczną: 7 mln zł
• świadczenia rodzinne, wychowawcze, wspieranie rodzin: 27,2 mln zł
• pomoc społeczna 6,7 mln zł
• wydatki na ochronę zdrowia: 593 tys. zł
• wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi: 12 mln zł, w tym:
– budowa PSZOK-u w Woli Batorskiej: 2,6 mln zł
– budowa PSZOK-u w Podłężu: 3,0 mln zł
• oświetlenie ulic: 1,5 mln zł
• wydatki na domy kultury: 1,5 mln zł
• Biblioteki: 1,2 mln zł
• Muzea: 2,4 mln zł.

 

WPŁYWY BUDŻETU 2019

 

WYDATKI BUDŻETU 2019

 

WPŁYWY, WYDATKI ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2012-2019