Poprawiono dn.: 16.01.2024

Na LXVI Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet na rok 2024. ‘Za’ głosowało 16 osób, dwie ‘przeciw’, a trzy wstrzymały się od głosu.

Uchwała zakłada dochody na rok 2024 w łącznej kwocie 265.000.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 233.850.090,00 zł

2) dochody majątkowe: 31.149.910,00 zł.

Z kolei wydatki ustala na kwotę 292.900.000,00 zł.

Wydatki obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 230.642.163,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 169.346.409,61 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 35.052.000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.293.318,00 zł;

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Niepołomice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2024 – w kwocie łącznej 627.608,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 12.500.000,00 zł;

6) wydatki na programy dofinansowane 822.827,44 zł.

Z kolei wydatki majątkowe mają wynieść w przyszłym roku 62.257.836,95 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27.900.000,00 zł. Pokryją go przychody do budżetu z: obligacji (emisja na kwotę 20.000.000,00 zł), przychodów z zaciągniętego kredytu ( 4.900.000,00) oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł).

Ustala się przychody budżetu na 34.631.000,00 zł i rozchody budżetu na 6.731.000,00 zł.

Szczegółowe omówienie uchwały budżetowej przedstawimy Państwu w odrębnym artykule.