Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

operacja zakończona

operacja w trakcie

 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (2019-2021)

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę i przebudowę budynku MOA wraz z zakupem wyposażenia. Dzięki temu obiekt zyskał nowe możliwości organizacji zajęć i obserwacji nieba, w tym nową kopułę.

Koszt całkowity: 14.914.810,42 zł.

 Przebudowa Izby RegionalnejPrzebudowa Izby Regionalnej (inwestycja zakończona)

Operacja pn. “Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach”, mająca na celu ochronę dziedzictwa kulturowego w mieście Niepołomice poprzez prace budowlane polegające na rewitalizacji obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, w którym mieści się Izba Regionalna, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców LSR oraz stworzy warunki dla rozwoju społecznego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (inwestycja zakończona)

W ramach inwestycji powstał m.in.:

  • odcinek o długości 2,2 km, łączący zjazd z autostrady z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej,
  • przejazd nad torami kolejowymi,
  • przepusty nad potokami Bogusławą i Podłężanką.

Wartość projektu to 62.042.722 zł.

 System park and ride

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jego całkowita wartość to: 29.212.868,34 zł. Prace były współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT. Wartość dofinansowania: 23.408.577,89 zł.

Modernizacja dróg gminnych 2020-2021

W ciągu 2020 r. na to zadania wydatkowano 754.933,35 zł.
Prace zostaną wykonane do końca 2021 r.

Budowa centrum sportu w Staniątkach

Wartość inwestycji (po zwiększeniu jej zakresu) to: 9.523.055,47 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało gminie 2.567.400 zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.900.000,00 zł.

Niepołomickie Błonia

Wartość umowy z wykonawcą to 9 817 279,69 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Infrastruktura i Środowisko (ze środków Europejskiego Funduszu Spójności) w wysokości 6.568.757,50 zł.

 Budowa chodnika przy DW 964 w Podłężu

Realizacja: 2020
Koszt inwestycji po przetargu: 1.292.379,05 zł.

Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów (2018-2020)

Całkowity planowany koszt to: 48.000.000 zł, a wartość dofinansowania: 38.500.000 zł, w tym:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 27.500.000 zł,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 7.000.000 zł,
powiat wielicki: 4.000.000 zł.
z budżetu gminy na inwestycję przeznaczono 9.500.000 zł.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzowie

Inwestycja realizowana w latach 2019-2020. W jej ramach powstanie nowa sala gimnastyczna oraz 5 sal lekcyjnych.
Wartość prac: 4.424.496 zł, środki pochodzą w całości z budżetu gminy.

Wsparcie służb w 2020

W 2020 roku Gmina Niepołomice wesprze ze swojego budżetu następujące zakupy majątkowe dla służb odpowiadających za zdrowie i bezpieczeństwo.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim

Planowany koszt inwestycji: 4.000.000,00 zł.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 2.000.000,00 zł.
Inwestycja pozwoli to na zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 260 m sześc. do 520 m sześc. na dobę.

Modernizacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Woli Batorskiej

Kapliczka św. Jana Nepomucena z 1907 r. w Woli Batorskiej przejdzie gruntowną konserwację i odzyska dawny blask.
Gmina Niepołomice pozyskała 8000 zł w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2020”, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K w Staniątkach

Inwestycja realizowana przez powiat wielicki.
Całkowita wartość: 1.892.340,62 zł
Dofinansowanie: 1.196.188,00 zł – z Funduszu Dróg Samorządowych.

EKO-TEAM

31 marca 2020 r. Gmina Niepołomice przystąpiła do projektu EKO TEAM. Zatrudniono 4 ekodoradców. Celem ich działania jest doradztwo w zakresie realizacji inwestycji dotyczących wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w naszej gminie.

Stop smog

10 sierpnia 2020 r. ruszył nabór do rządowego programu Stop Smog. Jest on kierowany do osób, które posiadają stary nieefektywny kocioł węglowy, a jednocześnie nie mają możliwości jego wymiany we własnym zakresie oraz mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe i później ich rozliczeniem w innych programach pomocowych.

Program wymiany pieców

Wartość projektu: 1.226.664,17 zł
Wartość dofinansowania: 1.133.999,20 zł
Okres realizacji: 2019 – 2022
W dalszym ciągu realizujemy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice (pilotażowy program wystartował w 2017 roku) umożliwiający otrzymanie dofinansowania do wymiany pieców węglowych w domach prywatnych.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 1

Nazwa beneficjenta: Gmina Niepołomice
Program Operacyjny: RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Koszty w projekcie:

  • Ogółem:                            3 427 210,26 zł
  • Kwalifikowalne:               3 427 210,26 zł
  • Dofinansowanie:             3 374 074,78 zł

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 2

Nazwa beneficjenta: Gmina Niepołomice
Program Operacyjny: RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Koszty w projekcie:

  • Ogółem: 5.086.941,99 zł
  • Kwalifikowalne: 4.867.424,18 zł
  • Dofinansowanie: 4.794.572,16 zł

Liczba modernizowanych źródeł ciepła: 695 szt.

Projekt solarny

Realizacja projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

Cyfrowe Niepołomice

Monitorowanie i załatwianie spraw urzędowych przez Internet? Już niebawem będzie to powszechne i możliwe!

Do kwietnia 2018 roku zostanie wdrożony w naszym urzędzie projekt „Cyfrowe Niepołomice”, który zdecydowanie podniesie jakość świadczonych e-usług. Wartość projektu to przeszło 3 miliony złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 2,5 mln zł.

Easy Accessible Sustainable Young Towns II

Easy Accessible Sustainable Young Towns II

Budżet całkowity: 146.160 €
Budżet dla gminy Niepołomice: 7500,00 €, co w przeliczeniu daje ok. 35.000 PLN

WORld wars Toward Heritage for Youth – WORTHY

Budżet
Budżet ogółem: 383.034 €
Budżet dla gminy Niepołomice: 36.715,00 €, czyli ok. 158.304 PLN

Okres realizacji
1.09.2018 – 31.08.2021

REGIO-MOB

Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience – Międzyregionalne nabywanie wiedzy w kierunku zrównoważonej mobilności w Europie: doświadczenie REGIO-MOB

Budżet
Budżet ogółem: 1.511.789 €
Budżet dla gminy Niepołomice: 175.318 €, czyli ok. 736.000 PLN

Kluby Dziecięce Jacek i Agatka

Kluby Malucha „Jacek” (25 miejsc) i „Agatka” (18 miejsc) powstały w ramach realizacji projektu „Utworzenie dwóch Klubów Malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice” numer: RPMP.08.05.00-12-0026/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny w Krakowie, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

Niepołomicki Bon Żłobkowy

Jest to świadczenie wprowadzone przez Gminę Niepołomice, które może zostać przeznaczone na na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna.

Odbiór odpadów zawierających azbest – 2021

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2021 Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dofinansowuje odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: bus Niepołomice – Suchoraba

Gmina Niepołomice realizuje projekt, w ramach którego dofinansowana została 1 linia komunikacyjna o łącznej długości 40 km. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 365 760,00 zł.

Projekt Cyfrowa Gmina

Gmina Niepołomice otrzyma 100 tys. złotych w ramach unijnego projektu Cyfrowa Gmina. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i cyberbezpieczeństwo.

 Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II

Powiat Wielicki w partnerstwie z Gminą Niepołomice realizuje projekt “Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.

Łączna wartość projektu wynosi 4,482,461.30 zł w tym dofinansowanie 4,033,461.30 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).