Poprawiono dn.: 29.07.2023

Przystąpiliśmy do prac nad strategią dla Gminy Niepołomice na lata 2024-2035. To ważny dokument, będzie bowiem wskazywał kierunki, w jakich chcemy, aby rozwijało się miasto i otaczające je 12 sołectw

Nie ma wątpliwości, że każda miejscowość się zmienia, ewoluuje z czasem i postępem. Sęk w tym, żeby nie tylko się zmieniać, ale i rozwijać. Aby mogło się tak stać, trzeba wszystko starannie przemyśleć, wspólnie zastanowić się, jak ma wyglądać dana miejscowość za kilka, kilkanaście lat. Jaką chcielibyśmy mieć wtedy infrastrukturę, jakie tereny zielone, a w końcu jaką społeczność.

Takie myślenie wymaga przeanalizowania rzeczywistości, sprawdzenia, jak jest teraz, jakie są tendencje demograficzne i rozwojowe, żeby wiedzieć, na co w przyszłości zwracać szczególną uwagę.

Dobrze też choć na chwilę oderwać się od tego co tu i teraz i spojrzeć szerzej – na zjawiska, jakie zachodzą w społecznościach lepiej rozwiniętych, przyjrzeć się ich rozwojowi i problemom z jakimi się borykają, żeby takich kłopotów uniknąć w przyszłości. Warto skorzystać z wiedzy ekspertów i analityków, którzy na co dzień zajmują się śledzeniem tendencji, postępu i zmian w różnych aspektach życia. Potem należy wszystko razem zebrać i podsumować.

Najlepiej stworzyć spójny dokument, który po pierwsze wyznaczy założenia ogólne i idee ważne dla lokalnej społeczności, a później już bardziej konkretnie pozwoli wytyczyć zadania, a nawet cykle zadań, które pozwolą nam podążać w wyznaczonych kierunkach.

Taką pracę właśnie zaczęliśmy. Po decyzji Rady Miejskiej, wyłoniliśmy firmę z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, która przeprowadzi proces i pomoże nam w stworzeniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Niepołomice na lata 2024–2035. Na razie oprócz Centrum Doradztwa Strategicznego, nad harmonogramem prac zastanawiali się urzędnicy zaangażowani w tworzenie i realizowanie poprzedniej strategii, a także pracownicy Metropolii Krakowskiej i organizacji pozarządowych.

Grono to będzie się powiększać, do współpracy zapraszać będziemy mieszkańców gminy Niepołomice, osoby tu pracujące oraz ekspertów. Wszystko po to, byśmy wspólnie zastanowili się, gdzie obecnie znajdują się Niepołomice i do czego chcemy dążyć w przyszłości.

Jak planujemy prace?

Zaczynamy od diagnozy – wspólnej analizy tego „jak jest”, aby kolejno powiedzieć „jak ma być”, czyli jakiej gminy Niepołomice, na najbliższe lata chcemy, jak sobie ją wyobrażamy, jakie stoją przed nią wyzwania i jak im stawić czoła. Wspólna praca i wspólna decyzja, to koncepcja pracy nad strategią jaką przyjęliśmy, dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w dyskusję o przyszłości. Prace diagnostyczne właśnie ruszają.

Obejmą one szereg różnorodnych działań realizowanych od czerwca do końca sierpnia bieżącego roku. W czerwcu, na przestrzeni jednego tygodnia (13–16.06.2023 r.), zorganizowane zostanie pięć badań społecznych typu FGI (Focus Group Interview) skierowane do różnych grup mieszkańców: osób młodych, nowych mieszkańców gminy – którzy są tutaj na stałe od 5-10 lat, rodziców małych dzieci, seniorów oraz przedsiębiorców lokalnych.

Na stronie internetowej Gminy Niepołomice i na profilach facebookowych gminy, szczegółowo informujemy, jak można się zgłosić do udziału w tym badaniu. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników każdego badania przygotowany zostanie system rekrutacji. Już dziś zapraszam do śledzenia szczegółów i udziału.

Dodatkowo, w drugiej połowie lipca przeprowadzony zostanie Strategiczny Tour de Niepołomice, czyli cykl spotkań w mieście oraz na terenie każdego sołectwa. Podczas tych wydarzeń będziemy zbierać opinie mieszkańców o obecnych bolączkach. Porozmawiamy o potrzebach w kontekście zarówno całej gminy, jak i z perspektywy poszczególnych sołectw czy osiedli.

W ramach działań diagnostycznych będziemy także prowadzić działania typowo eksperckie: zbierać dane, porównywać je, starać się na ich podstawie prognozować przyszłość. Przeprowadzimy rozmowy z ekspertami zewnętrznymi, specjalistami w takich dziedzinach jak procesy suburbanizacyjne, komunikacja czy polityka społeczna.

Od września 2023 r. ruszymy z pracami programującymi przyszłość gminy. Będą to warsztaty strategiczne, które potrwają od września do początku grudnia 2023 r. W ten sposób będziemy chcieli wypracować spójną wizję rozwoju Niepołomic. Wydarzenia te będą miały charakter otwarty, zależy nam, aby mieszkańcy jak najszerzej mogli włączać się w działania. Wykorzystamy szereg metod interaktywnych, angażujących do współdecydowania i włączenia się w budowanie pożądanej wizji gminy.

W ramach wspólnych działań chcemy także skupić uwagę na określeniu wizji gminy przyjaznej mieszkańcom niezależnie od wieku oraz zbudowanie m.in. listy najważniejszych wyróżników/przewag na jakich należy oprzeć dalszy rozwój gminy Niepołomice.

Chcemy, by głos każdej grupy wiekowej został uwzględniony w nowej strategii. Dlatego przewidzieliśmy także dodatkowe działania adresowane do młodzieży (uczniów ostatnich klas szkół podstawnych i uczniów szkół średnich) polegające na cyklu spotkań warsztatowych skupionych na wypracowaniu pomysłów strategicznych, wspartych przygotowanymi wspólnie i zrealizowanymi badaniami społecznymi w grupach rówieśniczych. Prace będą realizowane od września do początku listopada 2023 r.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie 18 listopada 2023 r. (sobota) i wzięcie udziału w maratonie pisania projektów.

To będzie otwarte, całodniowe wydarzenie dla wszystkich mieszkańców gminy. Koniecznie trzeba się tu pojawić i wypowiedzieć.

Równolegle w listopadzie 2023 r. przeprowadzony zostanie cykl dyżurów projektowych (w mieście – spotkania w osiedlach oraz na terenie każdego sołectwa w gminie), czyli zbieranie propozycji zadań, jakie powinny znaleźć się w strategii.

Wszystkie te spotkania i Państwa głosy zostaną zebrane i podsumowanie do połowy stycznia 2024 r.. Ale to nie będzie koniec prac. Tę pierwotną wersję dokumentu poddamy pod konsultacje społeczne. Czyli będziecie Państwo mieli szansę zapoznać się z nim i zgłosić swoje uwagi. Takie konsultacje planowane są na luty przyszłego roku. Wnioski z konsultacji zostaną przeanalizowane, a w razie potrzeby strategia będzie uzupełniana. W marcu 2024 roku powinniśmy mieć już dokument w ostatecznym kształcie. Taką strategię przekażemy pod głosowanie Rady Miejskiej.

Pracy przed nami dużo. Na każdym etapie będziemy Państwa informować, gdzie jesteśmy i co będzie działo się dalej. Warto się zgłaszać, brać udział w konsultacjach i diagnozach, by w ten sposób decydować, jak będzie wyglądała nasza wspólna przyszłość.

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice