Poprawiono dn.: 24 września 2021
Szanowni Państwo,
Kiedy w części budynku Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder na Jazach zaczęły tworzyć się na ścianach rysy poprosiliśmy o kontrolę i monitoring nad nimi uprawnionych specjalistów. Podjęliśmy też działania zmierzające do ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji. Między innymi Urząd Miasta wystąpił do projektantów i konstruktorów, działających wówczas na zlecenie generalnego wykonawcy firmy Proinvest, z prośbą o wyjaśnienia. Otrzymaliśmy zapewnienie, że obiekt jest zaprojektowany właściwie, a rysy mogą wynikać z osiadania budynku i nie stwarzają niebezpieczeństwa. Niestety po wykonaniu zaleconych napraw sytuacja się powtarzała.
Dlatego też podjąłem decyzję o zleceniu wykonania szczegółowej ekspertyzy technicznej. W przekazanej 22.09.2021 r. (środa) ekspertyzie technicznej opracowanej przez dr inż. Wiesława Berezę, rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, stwierdzony został błąd konstrukcyjny. Ma on wpływ na ponadnormatywne ugięcie stropu nad częścią budynku i „może spowodować wejście w tryb awaryjny obiektu w okresie zimowym”.
Działając z daleko idącej ostrożności, skonsultowaliśmy w/w ekspertyzę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Wieliczce. Mając na względzie możliwe potencjalne niebezpieczeństwo w przyszłości, podjąłem decyzję o wyłączeniu z użytkowania z dniem 27.09.2021 (poniedziałek) całego obiektu Szkoły Podstawowej, równocześnie zlecając wykonanie programu naprawczego.
Ze wstępnych informacji wynika, że na wykonanie niezbędnych prac i doprowadzenie obiektu do ponownego użytkowania potrzebne będzie ok. 2,5 miesiąca.
W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie postępowanie zamówień publicznych celem wyłonienia wykonawcy. Zakładamy, że problem zostanie rozwiązany do połowy grudnia 2021 roku.
A dziś przed momentem zakończyliśmy spotkania z rodzicami uczniów szkoły. Wspólnie z dyrektorem szkoły informowaliśmy o zaistniałej sytuacji i razem zastanawialiśmy się nad tym, jak zorganizować naukę, by odbywała się płynnie i nadal stacjonarnie. Teraz czas na przygotowanie konkretnych rozwiązań, których musimy poszukać w trybie pilnym, by wspólnie z organem prowadzącym szkołę wystąpić do Kuratorium Oświaty o uzgodnienie zasad nauki na okres, w którym dokonywane będą prace naprawcze.
O każdym kolejnym kroku będziemy na bieżąco Państwa informować.

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice