Niepołomice, 23 grudnia 2021 r.

 Szanowni Państwo,

Gmina Niepołomice w 2017 r. nawiązała współpracę z samorządami zaangażowanymi w projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski. Od tego czasu do dziś bierzemy czynny udział
w jego realizacji. Działamy wspólnymi siłami z Liderem Projektu – Zielonym Pierścieniem Tarnowa, pozostałymi 30 partnerami, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą – by wykonać instalacje OZE na Państwa domach.

Obecnie znaleźliśmy się w trudnym momencie. Z jednej strony mamy zdeklarowanych chętnych do udziału w projekcie, a z drugiej strony opóźnienia. Pytania uczestników mnożą się, dlatego tym listem chcielibyśmy odpowiedzieć na nie, aby uzyskali Państwo pełną wiedzę z pierwszej ręki.

Opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawy odwoławcze odbyły się w KIO między 14 a 29 stycznia 2020 r. KIO nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień, co niezwłocznie zrobiliśmy.

Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań zarówno do KIO, jak i skarg na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Postępowania przed organami sądowymi toczyły się mozolnie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W październiku 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – firmą Sanito sp. z o.o.

30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik (wyznaczona z pośród zamawiających do przeprowadzenia postępowania), w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.

Na realizację projektu duży wpływ miała również pandemia. Powszechne i poważne zakłócenia na rynku dostaw i usług sparaliżowały prace.

A w końcu pojawiły się informacje o zmianach, jakie rząd postanowił wprowadzić do Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z Państwa – jako uczestników projektu – i naszego punktu widzenia najwięcej obaw budzi zmiana systemu rozliczeń. Oprócz naszych obaw, zapowiedzi zmian przyniosły wzmożony ruch na rynku instalatorskim. W efekcie wiele ekip montażowych zrezygnowało ze współpracy z wykonawcą projektu, a to jeszcze spowolniło nasze realizacje.

2 grudnia br. Sejm przyjął projekt, a 15 grudnia – Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę, w której podzielił właścicieli instalacji na dwie grupy:

  1. dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (Tauron) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Oni pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat;
  2. nowi prosumenci, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci po 1 kwietnia 2022 r. Ta grupa zostanie objęta system net-billingu.

Idąc za opracowaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z grudnia 2021 r. „Nowe zasady rozliczeń prosumentów od 2022 r.”, przedstawiam podstawową charakterystykę systemu rozliczeń od 1 kwietnia 2022 r.

Prosument będzie:

  • rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii;
  • ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
  • korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat;
  • mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy;
  • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN):

Autokonsumpcja

Energia wyprodukowana przez prosumenta i wprowadzana do sieci

Energia kupiona od sprzedawcy i pobierana z sieci

• Wykorzystanie energii produkowanej na bieżąco.

• Energia będąca przedmiotem autokonsumpcji nie podlega podatkom, opłatom i innym kosztom.

• Wynagrodzenie za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci, 

• Wartość energii wyceniana na bazie rynkowej ceny energii,

• Wartość energii jest depozytem prosumenta dopisywanym na konto prosumenta.

• Koszt za kWh zgodnie z taryfą sprzedawcy, 

• Opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla wolumenu energii pobieranego z sieci,

• Koszt energii pobieranej z sieci może być pokrywany ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta.

Projekt ustawy przewiduje także okres przejściowy dla systemu opustów, który przedstawia się następująco:

Wykres dotyczący rozliczania prądu

Co oznacza to dla nas?

Umowa z firmą Sanito przewidywała realizację zadania do 30 listopada 2021 r. W związku
z trudnościami, które opisaliśmy powyżej, 23 listopada br. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Wniosek ten nie był weryfikowalny z uwagi na braki formalne, brak dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie. Uzupełnienie wniosku dostarczono 30 listopada oraz kolejne – 10 grudnia. Wykonawca deklarował w przesyłanej korespondencji chęć realizacji wszystkich instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r., tak aby zagwarantować Beneficjentom możliwość rozliczeń w systemie opustów. Ostatecznie, aneks do umowy z firmą Sanito został podpisany z terminem realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r.

1 grudnia br. Sanito przedstawiło harmonogram montaży, zakładający, że wszystkie brakujące instalacje na terenie gminy Niepołomice wykona w przeciągu 2 tygodni lutego 2022 r. Gmina Niepołomice oficjalnie nie zgodziła się na jego akceptację, ponieważ nie uwzględniono w nim niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto montaż tylu instalacji w dwa tygodnie jest nierealny, szczególnie uwzględniając dotychczasowe efekty pracy wykonawcy.

7 grudnia podczas rady budowy otrzymaliśmy wstępną deklarację ze strony Sanito, że harmonogram zostanie zmieniony i wykonawca przystąpi do pracy w styczniu 2022. 15 grudnia deklaracja została ponowiona, do dziś nie otrzymaliśmy jednak uaktualnionych harmonogramów.

Dziś nasze działania skoncentrowane są na jak najszybszym ukończeniu projektu. Proszę Państwa jeszcze o cierpliwość. Przestrzegam jednak, że mimo najszczerszych chęci wszystkich stron projektu, musimy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, które zawsze wpływają na wszelkie prace budowlane.

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice