W Puszczy Niepołomickiej, w samym jej sercu, na leśnej polanie, zbudowaliśmy obóz, na który w turnusach co 7-10 dni przyjechały kolejno wszystkie niepołomickie drużyny harcerek i harcerzy, a mianowicie: 7NDH Szatra, 5NDH Gawra, 3 NDH Niepołomni i 15NDH Herbarium.

Pomimo ryzyka związanego z pandemią, udało się zorganizować bezpieczny wypoczynek dla osiemdziesięciu harcerek i harcerzy z Niepołomic. Wszystkie podobozy działały pod wspólną komendą zgrupowania. Cała kadra i personel pełnili swoje funkcje w ramach wolontariatu. Kadrę stanowili: kierownik wypoczynku – pwd. Joanna Korabik, phm Ewa Biernat, phm Ewa Rychtarczyk; kwatermistrz – pwd. Klaudia Bubak, Kajetan Streb; oboźna – Julia Flak, Aniela Kołakowska; opieka medyczna – Agata Kalinowska-Dziadur, Julia Kubiak, Wiktoria Krzysztofiak; wychowawcy grup – pwd Alicja Kowalska, pwd Joanna Krzyżanowska, pwd Michał Zielonka oraz wędr. Julia Dudek.

Dużą pomocą służyli nam również druhowie z jednostek straży pożarnej z Niepołomic, Szarowa, Kłaja i Bochni oraz szerokie grono Nadleśnictwa Niepołomice. Na realizację obozu otrzymaliśmy dotację w ramach tzw. małego grantu z Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Nad bezpieczeństwem czuwały również policja i straż leśna. Od straży otrzymaliśmy ponadto, na czas wypoczynku, sprzęt do stałego kontaktu ze służbami – krótkofalówki. Druhowie pomagali nam w każdej dezynfekcji obozu pomiędzy turnusami oraz szkolili drużyny. W logistyczne rozłożenie i złożenie obozu zaangażowali się również nasi sympatycy z Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Harcerki i harcerze ze Szczepu Puszcza nie tylko skorzystali z wypoczynku, ale również nauczyli się samodzielności, pracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i zespół. Spędzili czas aktywnie, w otoczeniu przyrody, rówieśników i instruktorów. Niewątpliwą atrakcją był sam dojazd na miejsce obozu – rowerem. Przez przykład, codzienne gry, zabawy czy zajęcia wdrożono wiele rozwiązań związanych z profilaktyką i zdrowym stylem życia.

28 sierpnia odbył się bieg harcerski podsumowujący zdobyte umiejętności dla wszystkich zdobywających kolejne stopnie harcerskie.

Na obozie wszyscy uczestnicy przestrzegali prawa harcerskiego. Uczyli się współpracy w grupie, poszanowania dla drugiego człowieka, umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia. Rozwijano różne umiejętności życiowe, w tym prospołeczne, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, emocjami. Stworzono i podtrzymano silną więź z grupą harcerską, w której panują zasady poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów.

Drużyny, prowadząc samodzielne obozy, miały czas na budowanie więzi w zastępach i drużynie, integrowanie się i budowanie wspólnoty.

Cały system stopni i sprawności harcerskich, które podczas wypoczynku zdobywali uczestnicy, jest instrumentem wychowawczym, za pomocą którego realizowany jest podstawowy program harcerskiego wychowania, uwzględniający indywidualny rozwój każdej harcerki i harcerza. Przez zdobywanie stopni instruktorzy wprowadzają harcerki i harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczą ich pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Zadanie dofinansowane ze środków gminy Niepołomice z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Tekst i zdjęcia: Szczep Puszcza Niepołomice