Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice .
Dane teleadresowe:
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: cześć z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Mapy, złożone schematy i dokumentacja techniczna w formie nietekstowej są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemek Kocur, przemek.kocur@niepolomice.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 250 94 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wykazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek przy pl. Zwycięstwa 13

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajdują się specjalnie oznakowane miejsca parkingowe. Dwa od strony pl. Zwycięstwa oraz dwa od strony ul. Kościuszki w odległości mniejszej niż 50 m od wejścia. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od Placu Zwycięstwa. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Trwają prace mające koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy podjazdu.

Biuro Obsługi Klienta, pełniące również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku na parterze, w Biurze Obsługi Klienta, znajduje się przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Tablica informacyjna na parterze budynku zawiera kody QR, które prowadzą do stron opisujących dokładnie każdy pokój w urzędzie i które mają pomóc osobom niewidomym w orientacji w budynku.

Nad klamkami drzwi do poszczególnych pokoi znajdują się tabliczki z numerem pokoju zapisanym w alfabecie brajla oraz kodem QR. Po sczytaniu kodu przez telefon komórkowy (smartfon) pojawia się informacja o sprawach, którymi zajmuje się dany referat, dane kontaktowe oraz imiona i nazwiska osób w nim pracujących.

Osoby głuche mogą korzystać z usługi Wideotłumacz, która umożliwia bezproblemową komunikację. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Budynek przy ul. Zamkowej 5

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie jest na parkingu przy Zamku Królewskim, po przeciwnej stronie ulicy.

Dostępność wejścia do budynku

Do wejścia prowadzi jeden schodek, brak podjazdu dla wózków.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku przy Placu Zwycięstwa 13, na parterze, w Biurze Obsługi Klienta, znajduje się przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących. W razie potrzeby można ją również przenieść do budynku przy ul. Zamkowej 5.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Tablica informacyjna na parterze budynku zawiera kody QR, które prowadzą do stron opisujących dokładnie każdy pokój w urzędzie i które mają pomóc osobom niewidomym w orientacji w budynku.

Nad klamkami drzwi do poszczególnych pokoi znajdują się tabliczki z numerem pokoju zapisanym w alfabecie brajla oraz kodem QR. Po sczytaniu kodu przez telefon komórkowy (smartfon) pojawia się informacja o sprawach, którymi zajmuje się dany referat, dane kontaktowe oraz imiona i nazwiska osób w nim pracujących.

Osoby głuche mogą korzystać z usługi Wideotłumacz, która umożliwia bezproblemową komunikację. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Budynek przy ul. Zamkowej 9A

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Miejsce takie jest na parkingu przy Zamku Królewskim, po przeciwnej stronie ulicy.

Dostępność wejścia do budynku

Do wejścia prowadzi kilka schodów, zamontowana jest platforma schodowa.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze. Są to dwa pomieszczenia. Po dostaniu się do budynku jedno z pomieszczeń jest dostępne bez przeszkód, do drugiego – trzeba pokonać dwa schody.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku przy Placu Zwycięstwa 13, na parterze, w Biurze Obsługi Klienta, znajduje się przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących. W razie potrzeby można ją również przenieść do budynku przy ul. Zamkowej 9A.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Nad klamkami drzwi do poszczególnych pokoi znajdują się tabliczki z numerem pokoju zapisanym w alfabecie brajla oraz kodem QR. Po sczytaniu kodu przez telefon komórkowy (smartfon) pojawia się informacja o sprawach, którymi zajmuje się dany referat, dane kontaktowe oraz imiona i nazwiska osób w nim pracujących.

Osoby głuche mogą korzystać z usługi Wideotłumacz, która umożliwia bezproblemową komunikację. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Budynek przy ul. Targowej 7

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy ani innego urządzenia umożliwiającego poruszanie się osobom na wózkach.

W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku przy Placu Zwycięstwa 13, na parterze, w Biurze Obsługi Klienta, znajduje się przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących. W razie potrzeby można ją również przenieść do budynku przy ul. Targowej 7.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Osoby głuche mogą korzystać z usługi Wideotłumacz, która umożliwia bezproblemową komunikację. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.

Budynek przy ul. Bocheńskiej 26

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku są dwa miejsca parkingowych wyznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami

Dostępność wejścia do budynku

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku jest winda – podnośnik hydrauliczny, dzięki któremu dla osób na wózkach dostępne pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.

W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych, na parterze,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku, poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.

Udostępniliśmy narzędzia poprawiające czytelności strony takie jak:

  • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • możliwość zaznaczania odnośników,
  • możliwość zwiększenie czytelności czcionki.

Narzędzia te są umiejscowione w widocznym miejscu na stronie i odpowiednio oznaczone.

Pracujemy nad kompleksowym systemem ułatwiającym poruszanie się po urzędzie osobom niewidomym i niedowidzącym.

Pod koniec 2020 r. przeprowadziliśmy audyt architektoniczny budynków urzędu. Trwają prace nad opracowaniem planu dostosowania ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.