Niepołomice, dnia 19.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla:

 •  obszaru „Wola Batorska I”,
 • obszaru „Wola Zabierzowska I”,
 • obszaru „Zabierzów Bocheński I”
 • miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru „Chobot-Polana”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2081)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Niepołomicach:

 •  Uchwały Nr IV/22/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”
 •  Uchwały Nr IV/23/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”,
 •  Uchwały Nr IV/24/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”,
 •  Uchwały Nr IV/25/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru „Chobot-Polana”.

Granice obszarów objętych zmianami planów miejscowych przedstawiono na załącznikach graficznych, zamieszczonych wraz z obwieszczeniem na stronie internetowej – BIP Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w zakładce: planowanie przestrzenne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 lub drogą pocztową, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 •  pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13,
 •  ustnie do protokołu,
 •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: magistrat@niepolomice.com,

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Dla ww. projektów zmian planów miejscowych nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice