Niepołomice, dnia 5 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Niepołomicach

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w mieście Niepołomice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018, poz.2081 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Niepołomicach:

Uchwały nr V/32/19 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w mieście Niepołomice.

Granicę obszaru objętą planem miejscowym przedstawiono na załączniku graficznym, zamieszczonym wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej – BIP Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w zakładce: planowanie przestrzenne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 lub drogą pocztową, w terminie do dnia 2 kwietnia 2019r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 2018 poz. 2081 z późn. zm) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

• pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13,
• ustnie do protokołu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres magistrat@niepolomice.com,

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.