O prawie dwa miliony złotych wzrosła cena odbioru śmieci z terenu naszej gminy. Oznacza to podwyżki dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla osób niesegregujących odpady.

● Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami wygrało przetarg na odbiór śmieci z terenu naszej gminy na najbliższy rok.
● Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska podniosło koszt składowania odpadów komunalnych.
● Wzrosły koszty pracy oraz ceny paliwa.
● Z terenu gminy odbieramy coraz więcej odpadów.
● Koszt obsługi systemu wzrósł o 155%.
● Gmina nie zarabia na systemie odbioru odpadów.

Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych podczas sesji 9 stycznia 2019 roku.

Przypomnijmy, 1 lipca 2013 roku w całym kraju zmienił się system odbioru odpadów. Gminy zostały zobowiązane do wyłonienia jednej firmy obsługującej jej teren, podzielenia kosztów pomiędzy mieszkańców i zbierania opłat za wywóz śmieci. To rozwiązanie ma dwa kluczowe elementy. Po pierwsze: każdy może wystawić dowolną ilość śmieci, które firma ma obowiązek odebrać, a po drugie: gmina nie może ani dopłacić, ani zarabiać na systemie.

Poprzednia umowa na odbiór odpadów wygasła z końcem 2018 roku. Kolejny przetarg, rozpisany na rok, wygrało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Jednak cena, jaką zażądali za usługę wynosi 5,3 mln złotych rocznie, wobec 3,4 miliona w poprzedniej umowie jest o prawie dwa miliony wyższa. Druga oferta została złożona przez Remondis Kraków i opiewała na kwotę 5,6 mln złotych rocznie.

Cena wzrosła z wielu powodów. Po pierwsze: generujemy więcej odpadów. Przykładowo w październiku 2018 roku MPGO odebrało 971 ton śmieci, podczas gdy pięć lat wcześniej było to 639 ton. Po drugie: rząd wprowadził podwyżki cen składowania odpadów komunalnych. W przypadku zmieszanych śmieci z naszej gminy wynosi ona już 220 złotych, wobec 120 złotych w 2017 roku. Jeśli spełnią się prognozy mówiące o podwyżce tej opłaty w 2020 roku do 270 złotych, to wpłynie to na jeszcze większy koszt odbioru śmieci dla mieszkańców. Po trzecie: podniesienie stawki minimalnej, problemy ze znalezieniem rąk do pracy i presja płacowa związana z brakiem konkurencji wśród firm odbierających odpady przekładają się na większe koszty pracy osób tam zatrudnionych. Rosną również ceny paliwa oraz koszt zakupu coraz nowocześniejszych i ekologicznych pojazdów obsługujących system.

Są to czynniki zupełnie niezależne od samorządów, a wpływające na cenę uzyskiwaną w przetargach. Tak dzieje się w niemal wszystkich gminach. Nie ominęło to również Niepołomic.

Gmina ma zakaz dopłacania, ale i zarabiania na odbiorze odpadów. Cena obsługi systemu, uzyskana w wyniku przetargu, musi zostać podzielona przez liczbę osób, od których odpady są odbierane. I takie stawki są przedstawiane Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Jako gmina praktycznie nie mamy możliwości wpłynięcia na ten koszt. Od lat, aby utrzymać jak najniższe ceny odbioru śmieci, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utrzymujemy z dochodów własnych. Podobnie niemały koszt likwidacji dzikich wysypisk śmieci czy sprzątanie przestrzeni publicznej. Ani jedna złotówka zbierana w ramach opłaty za odbiór śmieci nie jest przeznaczana na utrzymanie osób pracujących przy systemie.

Cena odbioru odpadów jest też zależna od jakości segregacji. W naszej gminie segregowanie odpadów deklaruje 97% mieszkańców. Jednak wciąż należy pracować nad poprawą jej jakości. W skład segregowanych odpadów wchodzą śmieci zmieszane oraz frakcje odbierane selektywnie. Nie licząc wielkogabarytów, w przywoływanym już październiku 2018 roku, w skład jednej tony odpadów oddawanych jako segregowane, wchodziło 850 kilo śmieci zmieszanych. Zaledwie 150 kilogramów ważyły łącznie: papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło. A koszt składowania tony odpadów zmieszanych jest wyższy niż tych segregowanych. Tymczasem już w 2020 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych powinien sięgnąć 50%. Światowym liderem na tym polu jest Szwecja, w której mniej niż 1% odpadów z gospodarstw domowych trafia na wysypiska śmieci, a reszta poddawana jest różnym formom recyklingu.

Od 1 marca cena za odbiór odpadów segregowanych wyniesie w Mieście i Gminie Niepołomice 15 złotych od osoby. 25 złotych zapłacą ci, którzy nie segregują śmieci. To stawka porównywalna z podobnymi miejscowościami, zwłaszcza w Małopolsce.

Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy tylko  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i SUEZ Małopolska.