█ Niepołomicka Strefa Inwestycyjna

Położone przy wschodniej granicy Krakowa Niepołomice są doskonale skomunikowanym ośrodkiem gospodarczym w tej części Małopolski. Dostępność do autostrady A4, linii kolejowej oraz dróg krajowych pozwala w łatwy i szybki sposób dotrzeć zarówno do Krakowa, Tarnowa, czy wielu miejsc na obszarze województwa jak i poza nim. Dodatkowo bliskość takich ośrodków jak np. krakowskie uczelnie wyższe wspomaga potencjał gospodarczy Niepołomic, dzięki dostępności wysoko wykształconych pracowników, a Niepołomickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego co roku przygotowuje absolwentów posiadających wysokie kompetencje do pracy w zawodach dostosowanych do profilu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej

Niepołomice znane są przede wszystkim z prężnie rozwijającej się strefy inwestycyjnej, w której miejsca pracy znajdują zarówno lokalni mieszkańcy, jak i osoby z sąsiednich gmin, a nawet powiatów. Jest to możliwe dzięki przedsiębiorstwom, które podjęły decyzję o zlokalizowaniu swojego zakładu w Niepołomicach. Dotychczas gminie zaufało już ponad 80 przedsiębiorców z wielu gałęzi gospodarki, a zróżnicowanie podmiotów gospodarczych na terenie strefy pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku kryzysu lub chwilowych trudności w jednej z branż, co w ostatnich latach w ujęciu globalnym było częstym zjawiskiem. Zakłady zlokalizowane w Niepołomicach działają w takich branżach jak: automotive, logistyka, przemysł żywieniowy, czy przemysł maszynowy. Dzięki nim system gospodarczy Niepołomic pozwala na ciągły rozwój strefy, bez obaw o potencjalne zagrożenia, które mogą dotknąć poszczególnych sektorów.

Gospodarka Niepołomic funkcjonuje w ramach trzech stref inwestycyjnych, z pośród których największą i najbardziej znaną jest Niepołomicka Strefa Inwestycyjna. Posiada ona powierzchnię 542 ha, a w jej ramach zorganizowana została Specjalna Strefa Ekonomiczna, na której głównym inwestorem jest przedsiębiorstwo MAN Trucks. Specjalna Strefa Ekonomiczna pozwala przedsiębiorstwom, które lokalizują się w jej granicach na skorzystanie z szeregu udogodnień takich jak ulgi podatkowe związane z podatkami centralnymi, czy dopłaty do tworzenia miejsc pracy. Oprócz tego w Niepołomicach funkcjonują również:

  • Zachodnia Strefa Inwestycyjna – zlokalizowana w Ochmanowie na powierzchni około 70 ha, w ramach której największym przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo Oknoplast. Strefa zlokalizowana jest wzdłuż Drogi Wojewódzkiej DW964, która bezpośrednio łączy się z węzłem autostrady A4, położonym około 2 km dalej, co tworzy dogodne warunki pod względem dostępności komunikacyjnej strefy;
  • Wschodnia Strefa Inwestycyjna – zlokalizowana w miejscowości Wola Batorska na powierzchni około 30 ha. W ramach tej strefy obecnie swoją inwestycję realizuje przedsiębiorstwo BTH.

Trzon potencjału gospodarczego Niepołomic stanowią duże zakłady produkcyjne, stanowiące mieszankę kapitału polskiego i zagranicznego, dla których rynkami zbytu jest zarówno rynek polski jak i rynki zagraniczne. Z tego powodu kluczowe w ostatnich latach stało się przeprowadzenie strategicznych inwestycji na terenie gminy, które miały na celu otworzyć Niepołomice na rynki światowe. Pierwszą kluczową inwestycją było otwarcie w 2020 roku zjazdu z autostrady A4, do którego w 2022 roku dołączono obwodnicę Podłęża. Dzięki niej Niepołomicka Strefa Inwestycyjna została bezpośrednio połączona z autostradą i siecią dróg międzynarodowych.

Dodatkowo zaplanowane na kolejne lata inwestycje mają dalej wzmacniać potencjał NSI. Kluczową inwestycją z tego zakresu jest przebudowa ulic Kwiatkowskiego i Wimmera, które stanowią główną oś komunikacyjną na strefie inwestycyjnej, łącząc obwodnicę Podłęża i autostradę A4 z Drogą Krajową nr 75, przebiegającą na północ od strefy. Strefa na podstawie zapisów Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, sukcesywnie będzie również wyposażana w kolejne elementy infrastruktury rowerowej, tak aby możliwości transportu osobistego na strefie były możliwie jak najbardziej szerokie.

Ostatnie inwestycje jakie małe miejsce w Niepołomicach niewątpliwie poprawiły funkcjonalność strefy inwestycyjnej. Szczególne znaczenie miała budowa zjazdu z autostrady A4 oraz obwodnicy Podłęża, które to pozwoliły otworzyć Niepołomice na sieć dróg międzynarodowych. Jednakże na terenie strefy planowane są kolejne inwestycje mające na celu poprawić jakoś funkcjonowania miasta, a w szczególności jego terenów przemysłowych.

Głównym zadaniem jakie jest planowane na najbliższe lata jest przebudowa ulic Kwiatkowskiego i Wimmera na Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej wraz z dostosowaniem ich do standardów drogi wojewódzkiej. Drogi te stanowią obecnie główny trzon komunikacyjny strefy, doprowadzając ruch do obwodnicy Podłęża, a dalej do autostrady A4. Rozwiązania jakie zostaną zastosowane w przebudowanej drodze mają poprawić m.in. płynność ruchu na tych ulicach, zapewnić możliwość wygodnej komunikacji rowerowej oraz dostosować przebudowywane ulice do obecnych potrzeb Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Oprócz rozbudowy głównego trzonu komunikacyjnego strefy, na najbliższe lata planowana jest przebudowa kilku mniejszych dróg, które również mają duże znaczenie dla funkcjonalności strefy jak np. ulica Wodna. Realizacja tych inwestycji będzie miała na celu zapewnić wygodny dojazd do poszczególnych miejsc na strefie poprzez spójny system komunikacyjny.

Dodatkowo przyjęte w 2022 roku Studium Zintegrowanych Tras Rowerowych dla gminy Niepołomice przewiduje w swoich zapisach szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności strefy pod względem transportu rowerowego. Założenia studium wskazują pożądany stan istniejący infrastruktury rowerowej na strefie, który w przyszłości będzie miał zapewnić atrakcyjną alternatywę dla wykorzystania samochodu jako środka codziennej komunikacji. Dzięki temu możliwości dojazdu do miejsca pracy na strefie będą rozbudowane. Już obecnie oprócz samochodu można skorzystać z komunikacji publicznej tj. linii aglomeracyjnych MPK, linii gminnych, czy pociągu PKP, natomiast w przyszłości możliwości te zostaną wzbogacone o transport rowerowy.

Demografia:

Ludność

32 000

Mieszkańców wg danych GUS za rok 2022

Ludność w wieku produkcyjnym

63%

Według danych GUS aż 63% ludności Niepołomic to osoby w wieku produkcyjnym

Przyrost naturalny

+2,72

Przyrost naturalny na 1000 ludności według danych GUS za rok 2021 wyniósł 2,72 osoby


Gospodarka:

Pracujący

10 tys.

Według danych GUS liczba osób pracujących w Niepołomicach według stanu na rok 2021 wyniosła blisko 10 tys. osób.

Przedsiębiorstwa w NSI

+80

W Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej funkcjonuje obecnie już ponad 80 przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki.

Podmioty rejestru REGON

4 500

Według danych GUS w 1 kwartale 2023 roku w gminie Niepołomice w rejestrze REGON było zarejestrowanych prawie 4 500 podmiotów gospodarki narodowej.


Edukacja:

Szkoły zawodowe w powiecie

4

Obecnie w okolicznych powiatach funkcjonują 4 szkoły zawodowe. W samych Niepołomicach działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Studenci w okolicznych powiatach

132 tys.

W okolicznych powiatach studiuje ponad 132 tys. osób.

Studiujący kierunki techniczne

37%

Według dostępnych danych 37% studentów okolicznych powiatów studiuje kierunki techniczne, nauki przyrodnicze oraz przedmioty ścisłe.


Infrastruktura i dostępność:

Długość ścieżek rowerowych

34,5 km

Pod koniec 2022 roku w gminie Niepołomice istniało ponad 34 km ścieżek rowerowych.

Odległość od najbliższego lotniska

36 km

Najbliższym lotniskiem międzynarodowym jest lotnisko Kraków Balice.

Lotniska międzynarodowe w promieniu 150 km

3

W promieniu 150 km od Niepołomic znajdują się lotniska w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach.