█ Dlaczego warto zainwestować w Niepołomicach

Niepołomice od lat są postrzegane jako dobre miejsce do prowadzenia biznesu, co potwierdza liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy. Na taki stan rzeczy składa się wiele czynników, a jako najważniejszy z nich można wskazać dostępność infrastrukturalną. Widoczna jest ona poprzez dostępność do wygodnego systemu komunikacyjnego, natomiast gmina posiada o wiele więcej atutów do prowadzenia biznesu na jej terenie. Cechą wyróżniającą Niepołomice jest również dostępność do wykwalifikowanych pracowników, będących specjalistami w danym zawodzie, jak i absolwentów uczelni wyższych, w tym uczelni technicznych. Dodatkowo cennym argumentem dla przedsiębiorców rozważających lokalizację w Niepołomicach, może okazać się tutejszy sposób funkcjonowania transportu i perspektywy jego dalszego rozwoju, dzięki czemu dojazd do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej jest możliwy przy użyciu różnych środków transportu. Niepołomice posiadają również bogatą ofertę kulturalną i ofertę czasu wolnego, dzięki czemu w Niepołomicach każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w Niepołomicach.

Gmina Niepołomice z myślą o swoich inwestorach nieustannie podejmuje działania mające na celu podnieść funkcjonalność miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców działających na jej obszarze. Realizowane w ostatnich latach działania dotyczące otworzenia Niepołomic na dostępność do międzynarodowej sieci dróg, jak i planowane działania dotyczące dalszego rozwoju układu komunikacyjnego strefy mają na celu stworzyć w przyszłości na jej terenie spójny system infrastruktury drogowej o wysokim standardzie.

Dzięki opisanym wyżej inwestycjom, Niepołomice znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji na mapie Małopolski. Autostrada A4 pozwala dotrzeć z obszaru NSI do Lotniska w Balicach w czasie nawet do 25 min. Funkcjonująca linia kolejowa i kolej aglomeracyjna umożliwia prosty dojazd dla pracowników z obszaru całej Metropolii Krakowskiej, a nawet z odleglejszych zakątków małopolski. Zorganizowana w obszarze gminy gminna komunikacja wspiera funkcjonowanie kolei, zapewniając pomoc w dotarciu do miejsca pracy osobom wysiadającym na stacji kolejowej w Podłężu. Dodatkowo w najbliższych latach planowane jest zrealizowanie sieci infrastruktury rowerowej, która pozwoli zwiększyć możliwości wykorzystania rowerów w codziennych dojazdach do pracy na strefie inwestycyjnej.

Niepołomice posiadają również bogatą ofertę obiektów, w których z powodzeniem mogą być organizowane spotkania czy konferencje biznesowe. Do najbardziej prestiżowych można zaliczyć przede wszystkim Zamek Królewski w Niepołomicach wyposażony w salę konferencyjną, czy hotel Novum.
Ponadto Niepołomice inwestują mocno w ofertę kulturalną i ofertę czasu wolnego. W 2022 roku otworzono Błonia Niepołomickie, czyli miejsce, w którym mieszkańcy Niepołomic mogą spędzać czas wolny w terenach zielonych. Oferta kulturalna dostępna jest w takich miejscach jak Niepołomickie Centrum Dźwięku i Słowa, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, czy w Bibliotece Publicznej która prowadzi szczególnie szeroką ofertę kulturalną.

Wygodny i dostępny transport samochodowy
Niepołomicka Strefa inwestycyjna obecnie posiada wygody system komunikacyjny, który w następnych latach będzie dalej rozwijany, w celu stworzenia spójnego systemu o wysokim standardzie. Obecnie trzonem sieci komunikacyjnej jest wybudowana w miejscu nieczynnej linii kolejowej ul. Władysława Wimmera, będąca obwodnicą Niepołomic. Łączy ona strefę z Drogą Krajową nr 75 i Drogą Wojewódzką 964 w osi północ-południe. Od ul. Wimmera odchodzą inne drogi ściągając na nią główne potoki ruchu pochodzące z firm zlokalizowanych na strefie. Są to ul. Grabska, która prowadzi dalej do Brzegów w Wieliczce oraz ul. Kwiatkowskiego, która łączy ul. Wimmera z obwodnicą Podłęża i autostradą A4.

Transport kolejowy
Gmina Niepołomice położona jest przy linii kolejowej E30, w ramach której funkcjonuje stacja kolejowa PKP w Podłężu. Sąsiaduje ona bezpośrednio z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną, dzięki czemu ma potencjał do zapewnienia dostępności transportu kolejowego. Dzięki istniejącej bocznicy kolejowej stacja może być wykorzystywana do transportu materiałów jak i gotowych produktów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w NSI. Jednakże głównym celem stacji jest zapewnienie dostępności do komunikacji w codziennych podróżach do pracy. Ze stacji już teraz korzysta wiele osób dojeżdżających do pracy w Niepołomicach, którzy mieszkają na co dzień w Krakowie, a nawet w pozostałych gminach wchodzących w skald aglomeracji krakowskiej. Połączenie transportu kolejowego z transportem autobusowym pozwala na zwiększenie dostępności do stacji kolejowej dla pracowników zakładów oddalonych od stacji. Dodatkowo w obszarze stacji wybudowano system P&R zapewniający możliwość wygodnego i bezpiecznego pozostawienia samochodu, co zwiększa dostępność komunikacji kolejowej.

Transport publiczny
Oprócz dostępności kolejowej, Niepołomicka Strefa Inwestycyjna wyposażona jest również w system komunikacji publicznej opartej na transporcie autobusowym. Przez Niepołomicką Strefę Inwestycyjną przejeżdża Krakowska linia aglomeracyjna MPK 221, która swój bieg kończy w Krakowskim Płaszowie. Dodatkowo gmina Niepołomice uruchomiła w 2022 roku linię Chobot-Podłęże, która dowozi na teren strefy zarówno mieszkańców miejscowości położonych we wschodniej części gminy, jak i osoby korzystające ze stacji kolejowej w Podłężu. Przez obszar strefy przejeżdża również linia A7, która jest linią metropolitalną należącą do Kolei Małopolskich. Obsługuje ona podróżnych do stacji kolejowej w Podłężu z oddalonej o 30 km od Niepołomic miejscowości Proszowice. Na tej podstawie transport publiczny w Niepołomicach pozwala dotrzeć do NSI zarówno od strony Krakowa, z terenu gminy, jak i z miejscowości ościennych położonych na wschód od Niepołomic.

Transport rowerowy
Oprócz transportu publicznego Niepołomice intensywnie rozwijają również sieć tras rowerowych, które będą obejmować m.in. Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. W celu kompleksowego zaplanowania sieci tych tras na terenie gminy w 2022 roku powstało Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, które zawiera rozwiązana z zakresu infrastruktury rowerowej planowanej do zrealizowania. Działania te mają zwiększyć dostępność strefy pod względem alternatywnych form komunikacji, dzięki czemu częstszym może być wykorzystanie roweru jako codziennego środka transportu do miejsca pracy.

Niepołomice posiadają silną bazę edukacyjną, która dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo na poziomie zawodowym realizowane jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które kształci uczniów w takich kierunkach jak: kucharz, cukiernik czy mechanik pojazdów samochodowych. Kierunki nauczania mają swoje odzwierciedlenie w profilu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, w ramach której sektory automotive oraz przemysł żywieniowy, są jednymi z najważniejszych sektorów strefy. Dodatkowo szkoły branżowe są również zlokalizowane w sąsiednich miejscowościach tj. Wieliczce i Gdowie.

Na terenie Niepołomic funkcjonuje Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II składający się na 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum, w którym uczniowie kształcą się m.in. w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista czy technik rachunkowości.
Dodatkowo Niepołomice dzięki położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa mają doskonały dostęp do potencjału krakowskich uczelni wyższych. Obecne dane wskazują, że w okolicznych powiatach (względem Niepołomic) funkcjonuje 18 uczelni wyższych, na których studiuje około 132 tys. osób, z czego 37% to studenci kierunków technicznych, nauk przyrodniczych i kierunków ścisłych. Głównymi uczelniami technicznymi w tym regionie są Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Oferta inwestycyjna Niepołomic dostępna jest poprzez serwis Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, do której można przejść poprzez odnośnik: https://baza.paih.gov.pl/region/niepolomice