Dla Nauczycieli

Materiały do pobrania:

Szanowni Państwo!
W dniu 28 lutego 2012 r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się analityczna rada pedagogiczna podsumowująca działania szkoły po I półroczu. Porządek spotkania:
 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku spotkania.
 • Analiza wyników nauczania (prezentacja multimedialna).
 • Przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej i realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawozdanie z pracy pedagoga: działania wychowawcze, działania profilaktyczne.
 • Sprawozdania z pracy biblioteki, świetlicy, Samorządu Uczniowskiego, WDN-u, Zespołów Przedmiotowych, Klasowych, Wychowawców.
 • Sprawozdania z działalności kółek zainteresowań, sekcji sportowych i innych organizacji (odpowiedzialni nauczyciele).
 • Analiza wyników próbnych sprawdzianów (odpowiedzialni wychowawcy klas VIAB).
 • Dyskusje nad mocnymi i słabymi stronami szkoły.
 • Wnioski i zalecenia do pracy na II semestr.

Szanowni Państwo!
W dniu 28.02.2011 r. godz. 14.00 odbędzie się podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na posiedzenie Rady podsumowującej I semestr proszę przygotować:
 • sprawozdanie pedagoga z działalności opiekuńczo–wychowawczej,
 • sprawozdanie z działalności biblioteki,
 • sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej,
 • sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych, klasowych i wychowawców,
 • sprawozdania z przeprowadzonych akcji, konkursów kółek zainteresowań,
 • sprawozdania Samorządu Uczniowskiego.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły Anna Gąsłowska

Szanowni Państwo!

Dn. 26.01.2011r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. Każdy wychowawca klasy zobowiązany jest przygotować w wersji elektronicznej i papierowej arkusz klasyfikacji klasy a dodatkowo wychowawcy klas IV-VI zestawienie klasyfikacyjne-excel (oceny i frekwencja na jednym arkuszu), a każdy nauczyciel sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej (wersja elektroniczna i papierowa). W/w dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla nauczycieli".
Wersje elektroniczne dokumentów proszę przesłać na adres e-mail szkoły szkolawb@poczta.fm do dnia 26.01.2011r.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły Anna Gąsłowska

Wygenerowano w sekund: 0.01
215,993 Unikalnych wizyt